Need help

hindi ko na malaro yung gamedahil di ako makapasok bakit kaya?

This topic was automatically closed after 1 minute. New replies are no longer allowed.