Gusto kong matutong tumutok

nandito mga kasama ko at gsto ko silang makasama

This topic was automatically closed after 1 minute. New replies are no longer allowed.