Ayos to ang ganda

ang ganda ng city nyo

This topic was automatically closed after 1 minute. New replies are no longer allowed.